header
The Pharmstudent Editorial Board-2017-2018

Editor-in-Chief: Prof. Sanjay Singh

Managing Editor: Dr. Prasanta Kumar Nayak

Associate Editors:
Dr. Senthil Raja A
Dr. Alakh N. Sahu
Dr. M. S. Muthu
Dr. Gyan Prakash Modi
Dr. Shreyans Kumar Jain
Dr. Vinod Tiwari
Dr. (Mrs.) Amrita Srivastava

Student Editors:
Mr. G.N.V. Charan Tej
Mr. Kaushik Neogi
Mr. Nitin Dhedage
Mr. Swapnil Patil
Mr. Ashok Kumar
Mr. Pratyush Choudhury

Editorial Advisors:
Prof. B. Mishra
Prof. S. K. Singh
Prof. S. K. Shrivastava
Mr. A. K. Srivastava
Prof. (Mrs.) S. Hemalatha
Prof. Sairam K
Dr. S. K. Mishra
Dr. (Mrs.) Ruchi Chawla
Dr. Ashok Kumar

The Pharmstudent Editorial Board-2016-2017

Editor-in-Chief: Prof. Sanjay Singh

Managing Editor: Dr. Prasanta Kumar Nayak

Associate Editors:
Dr. Senthil Raja A
Dr. Alakh N. Sahu
Dr. M. S. Muthu
Dr. Gyan Prakash Modi
Dr. Chhanda Charan Danta
Dr. Amrita Srivastava

Student Editors:
Mukesh Kumar
Abhishesh Kumar Mehata
Aboli Mandurnekar
Siddhant Kumar Singh

Editorial Advisors:
Prof. R. S. Srivastava
Prof. B. Mishra
Prof. S. K. Singh
Prof. S. K. Shrivastava
Mr. A. K. Srivastava
Dr. (Mrs.) S. Hemalatha
Dr. Sairam K
Dr. S. K. Mishra
Dr. (Mrs.) Ruchi Chawla
Dr. Ashok Kumar